top of page

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri - 24.12.2023

Žarovnije nagradna igra - Praznične Bono Žarovnije

 

PRAVILA IN POGOJI

 

Nagradna igra:
Organizator nagradne igre je Žarovnije, Peter Hajdu s.p. - FB stran Žarovnije, IG Žarovnije

 

Nagradne igra traja do 31. 12. 2023

Nagrajenci bodo izžrebani po končani nagradni igri.

 

Pogoji sodelovanja:
-članstvo skupine Slovenia Grilling & Smoking

-pravilno označevanje objav s #kamsdobono #bonoholydaychef

-sledenje @Kamado Bono in @Žarovnije

-v komentar označite še enega prijatelja

-izbrana številka žreba med 1-600

-spoštovanje pravil

 

Kakšno nagrado lahko osvojite:

 

Nagrade: žar Kamado BONO Minimo, Texas Club oglje, Texas Club BBQ lučka, Texas Club Electric lighter, komplet rubov Porkmafia in omakic za perutničke Poppamies Wings Sauces.

Način izbora nagrajencev:
Nagrajence bomo izžrebali povsem naključno, s pomočjo računalniškega programa.
Nagrajence bomo izžrebali izmed udeležencev nagradne igre, ki bodo upoštevali vse pogoje sodelovanja.
Nagrajenci bodo izžrebani po zaključku nagradne igre. Objavljeni bodo v FB skupini Slovenia Grilling & Smoking

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri:

 

1. organizator nagradne igre:

 

Je administrator FB skupine Slovenia Grilling & SMoking - Peter Hajdu

2.namen nagradne igre:

 

Promocija blagovne znamke Kamado BONO, ki jo distribuiramo in prodajamo v trgovini Žarovnij.

3. trajanje nagradne igre

 

7 dni

 

4. pogoji sodelovanje v nagradni igri:

 

Posamezniki, ki sodelujejo v nagradni igri ne potrebujejo deliti svojih osebnih podatkov.

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so starejše od 18 let in imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in naslov v Republiki Sloveniji, kamor jim organizator lahko pošlje nagrado. Organizator nagrad ne pošilja v tujino.

 

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje.

 

V nagradni igri sodelovanje ni dovoljeno osebam, ki so zaposlene pri organizatorju oz. v z njim povezanih družbah in njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oz. zunaj zakonski partner, otroci oz. posvojenci, starši oz. posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

 

5. preklic sodelovanja v nagradni igri

 

Sodelujoči lahko kadarkoli v času nagradne igre prekliče sodelovanje.

 

6. potek nagradne igre

 

V nagradni igri udeleženec sodeluje tako, da v skladu s temi pravili in v času trajanja nagradne igre v skupini objavi svojo tekmovalno objavo. 

 

7. žrebanje in razglasitev nagrajencev

 

Žrebanje je naključno preko računalnika. V kolikor se ugotovi, da izžrebanec ni upošteval vseh pogojev za sodelovanje se žreb ponovi.

 

Žreb bo izvedel organizator nagradne igre dan po zaključku nagradne igre.

8. nagradni sklad

 

Organizator bo ob zaključku nagradnih iger podaril skupno 1 nagrado.

9. obveščanje in prevzem nagrade

 

Organizator bo v FB skupini Slovenia Grilling in Smoking naznanil nagrajence nagradne igre.
Nagrado izžrebanec pride prevzeti osebno.

 

 

10. obdavčitev nagrad

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.

Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

 

11. zasebnost in varstvo osebnih podatkov

 

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Meta in Instagram LLC. Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za prejem nagrade ali udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Meta in Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@zarovnije.si

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, s sodelovanjem v nagradnem natečaju dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namen:

 

– izvedbe nagradne igre s temi splošnimi pogoji;

 

– obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

 

– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

 

– podelitve nagrad;

 

– prevzem nagrad.

 

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

 

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave.

 

Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, Priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, ter Zakona o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: info@zarovnije.si

12. odgovornost

 

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagradne igre ali iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor- koli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

 

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršne koli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

 

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali da nagradne igre brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih ne dokonča, oziroma jo odpove ali prekine. O tem mora obvestiti sodelujoče preko omrežja Instagram in če je to potrebno, tudi na druge načine.

 

V takšnem primeru sodelujočim organizator ne odgovarja za nastalo škodo.

 

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

 13. izključitev iz nagradne igre

 

V primeru kršitve pravil te nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

 

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

 

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 

14. reševanje sporov

 

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe obravnaval v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, se v sodnem reševanju sporov uporablja slovensko pravo. Krajevno pristojno je sodišče v Ljubljani.

 

15. končne določbe

 

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri sodelujoči sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev in se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na profilu Žarovnije.

 

V Ljubljani, 24 12. 2023.

bottom of page